Podmienky súťaže

Podrobné pravidlá marketingovej súťaže

"Staň sa fanúšikom Crystalina“

Podrobné pravidlá marketingovej súťaže "Staň sa fanúšikom Crystalina“ (ďalej len "Pravidlá")

 1. Základné pojmy

Usporiadateľ: Usporiadateľ súťaže je spoločnosť YARO TRADE ,s.r.o. so sídlom: Platanová 3228/18, 010 07 Žilina IČO: 53187059, DIČ: 2121302667, IČ DPH: SK2121302667 (ďalej iba "Usporiadateľ")

Výhra: 4 kg balenie Crystalina Daily dry – hovädzie s ryžou, 400 g balenie Crystalina BAF! Turkey, 410 g Crystalina Daily canned - Hovädzie s ryžou, 410 g Crystalina Daily canned - Morčacie s ryžou

 

Výhra bude výhercovi odovzdaná po vzájomnom dohovore v dohodnutom čase a dátume.

 

Doba platnosti: Súťaž (ďalej ako „Súťaž“) prebieha v období od 2.9.2023 - do 30.9.2023 do 00:00 hod., na Facebook stránke Usporiadateľa.

 

 1. Facebook stránka Usporiadateľa je stránka Crystalina, odkaz: https://www.facebook.com/crystalinaanimalfeed Účastník v súťaži (ďalej iba „Účastník“) je každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila minimálne vek 18 rokov, splní podmienky Účasti v Súťaži. Účastník musí mať trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku.
 2. Účasť v súťaži je podmienená pridaním komentára od fanúšikov našej Facebook stránky Crystalina, do komentára napíšte doplnok výživy alebo krmivo, ktoré by ste chceli vyhrať a označte  2 kamarátov. Ako súťažný komentár sa započítava iba 1 komentár od jedného používateľa.
 3. Výherca Súťaže (ďalej len „Výherca“): Výhercom súťaže sa stáva náhodne vyžrebovaný používateľ, ktorý pridal komentár a stal sa fanúšikom stránky Crystalina.
 4. Oznámenie o výhre je informácia zaslaná na Facebook-ový profil osoby, ktorá pridala komentár pod súťažným príspevkom a bola náhodne vyžrebovaná. Žrebovanie sa uskutoční 1.10.2023 na Facebook stránke Crystalina a v priebehu tohto dňa bude informovaný Výherca. Usporiadateľ si vyhradzuje právo informovať o víťazovi aj príspevkom v rámci Facebook stránky Crystalina. Pokiaľ Výherca Výhry neodpovie na správu do 14 kalendárnych dní odo dňa poslania správy o Výhre, usporiadateľ si vyhradzuje právo na zánik povinnosti odovzdania výhry. Výhra bude Výhercovi odovzdaná po vzájomnom dohovore v dohodnutom čase a dátume.
 5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho komentáru vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo v rozpore s dobrými mravmi alebo iným spôsobom porušuje Pravidlá Súťaže.
 6. Komentáre pod súťažným príspevkom musia byť autentické, nemôžu byť vykonané falošnými Facebook profilmi. Praktiky kupovania komentárov sú zakázané. Pokiaľ sa zistí porušenie tohto pravidla, Usporiadateľ si vyhradzuje právo tieto komentáre odstrániť a nepostúpiť ich do žrebovania o Výhru.

 

 1. Všeobecné ustanovenia

 

 1. Zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"), a osoby, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.
 2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky predania Výhier v prípade, že Výhry nebude mať v príslušnú dobu k dispozícií tak, aby mohli byť Výhercom predané náhradným spôsobom; ďalej si Usporiadateľ vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane práva v odôvodnených prípadoch zmeniť pravidlá tejto Súťaže vrátane doby jej platnosti, či Súťaž ukončiť.
 3. Výhry z tejto Súťaže nemožno zmeniť/vymeniť za hotovosť, ani nie je možné požadovať vydanie inej Výhry, než ktorá je Usporiadateľom stanovená.
 4. Účasť a Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peňažných alebo nepeňažných prostriedkoch.
 5. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie Oznámenia o výhre v prípade zmeny Facebook profilu Výhercu, z dôvodov ležiacich na strane príslušného poskytovateľa služieb či z iných dôvodov, ktoré neležia na jeho strane. Usporiadateľ je povinný informovať Výhercu prostredníctvom Facebook správy na profil Účastníka.
 6. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné uhradenie dane z výhry, ktorá vznikne v dôsledku Súťaže.
 7. Reklamácia v rámci Súťaže. Reklamácie môžu byť podané prostredníctvom internetu na adrese: info@crystalina.shop alebo podané poštou na adresu sídla Usporiadateľa s nápisom na obálke "súťaž- sťažnosť". Všetky reklamácie týkajúce sa tejto Súťaže budú riešené Usporiadateľom v lehote tridsiatich dní po obdržaní písomnej sťažnosti.

 

 1. Ochrana osobných údajov - Účasťou v Súťaži každý Účastník:

 

 1. a) dáva Usporiadateľovi a Koordinátorovi v súlade so zák., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v platnom znení, súhlas k spracovaniu osobných údajov s použitím svojej e-mailovej adresy a telefónneho čísla, za účelom naviazania kontaktu s Účastníkom v priebehu Súťaže a rovnako pre účely zasielania obchodných oznámení, informácii o priebehu tejto Súťaže a informácii o ďalších marketingových akciách Usporiadateľa;

 

 1. b) dáva Usporiadateľovi, ako správcovi a koordinátorovi ako spracovateľovi, v súlade so zák., o ochrane osobných údajov, v platnom zmení, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, ktoré Usporiadateľovi v súvislosti so svojou účasťou v Súťaži alebo čerpaním Výhry poskytne, za účelom preverenia jeho platnej účasti v Súťaži, predania Výhry a pre ďalšie obchodné a marketingové účely Usporiadateľa, a to na dobu 5 rokov; súhlasí tiež s ich zverejnením v rozsahu meno, priezvisko, neúplná adresa (názov obce) v oznamovacích prostriedkoch a na webových stránkach Usporiadateľa, pokiaľ bude toto užitie v súvislosti s touto Súťažou, najmä za účelom vyhlásenia Výhercov. Účastník zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, aby tieto osobné údaje boli v plnom rozsahu a iba k vyššie uvedeným účelom spracovávame i prostredníctvom Koordinátora. Usporiadateľ je oprávnený k týmto osobným údajom priraďovať i ďalšie osobné údaje Účastníka. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Účastník má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla Usporiadateľa, a ďalej práva podľa v platnom zmení, t.j. hlavne právo prístupu k údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo ich doplniť, opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu, ako i právo na vysvetlenie, právo na ospravedlnenie, peňažné zadosťučinenie alebo peňažnú náhradu, ak bolo jednaním správcu alebo spracovateľa porušené právo Účastníka na ľudskú dôstojnosť, na ochranu osobnej cti, dobrej povesti či právo na ochranu mena. Odvolanie súhlasu je účinné okamžikom doručenia a má za následok vylúčenie Účastníka z ďalšej účasti v Súťaži, vrátane straty nároku na predanie Výhry, ak bude doručená pred jej predaním;

 

 1. c) dáva Usporiadateľovi, súhlas s užitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímkov a obrazových i zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo jeho prejavov osobnej povahy obstaraných Usporiadateľom v súvislosti s organizovaním Súťaže a predávaním Výhry (ďalej iba "snímok") pre komerčné účely na všetkých komunikačných médiách, bez ohľadu na ich povahu a určenie, a to všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bezplatne, bez vecného, časového, množstevného a územného obmedzenia, a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ snímok v súlade s jeho určením poskytne.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 1. Usporiadateľ nezodpovedá za úplnosť výťažku z týchto Pravidiel, ktorý môže byť v skrátenej verzii komunikovaný na propagačných či iných materiáloch v súvislosti so Súťažou. Tieto Pravidlá sú v rámci Súťaži považované za jediné úplné a konečné.
 2. Úplné Pravidlá Súťaže sú po celú dobu ich platnosti k dispozícií v súťažnom príspevku na Facebook stránke Crystalina. Účasť v Súťaži je dobrovoľná a Účastník svojou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami.
 3. Registráciou do Súťaže Účastník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Pravidlami, plne im porozumel a súhlasí s nimi.
 4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť či zmeniť tieto Pravidlá. Všetky zmeny Pravidiel budú účinné ich zverejnením na Facebook stránke Crystalina, ak neurčí Usporiadateľ inak. Pokiaľ Účastník či Výherca po zverejnení zmien v Pravidlách nezruší svoju Registráciu spôsobom v týchto Pravidlách uvedeným, má sa zato, že s novým znením Pravidiel súhlasí a je nimi viazaný.
 5. Tieto Pravidlá, Súťaž a právne vzťahy medzi Usporiadateľom a Účastníkmi sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 6. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, spracovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook.
 7. Spoločnosť Facebook Inc. neposkytuje žiadnu užívateľskú podporu ani odpovede na sťažnosti alebo podnety súťažiacich.
 8. Usporiadateľ si vyhradzuje právo Súťaž predčasne ukončiť alebo neposkytnúť dohodnutú výhru v prípade, ak obsah so súťažou Facebook odstráni a nebude možné vykonať žrebovanie Výhry zo všetkých Účastníkov.
 9. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za technické problémy na Sociálnej sieti Facebook.
 10. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním Výhry. Nebezpečenstvo škody na prípadnej vecnej Výhre prechádza na Výhercu okamžikom odovzdania Výhry Výhercovi.

 

 1. Prehlásenie predávajúceho

 

 1. Spoločnosť Crystalina sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát. Účastníka, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate do Súťaže, sú potrebné pre identifikáciu Účastníka.
 2. Detailné osobné dáta i údaje o Účastníkovi sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

 

V Žiline dňa 02.09.2023

Záznamy neboli nájdené...